ASUS ROG G550JK - Požadavek na elektrickou bezpečnost

background image

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je

nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75
mm2 nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm2.

REACH

V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných

v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese HYPERLINK http://csr.asus.

com/english/REACH.htm.