Pomocník služby ASUS ROG G550JK

background image

notebooku

Elektronická príručka

background image

2

notebooku Elektronická príručka

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná,

prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme

alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU,

ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY

TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ

RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME,

ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU

V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S

MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V

RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo

autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech

ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM

BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ

ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V

RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej

zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu

na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus

zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom

osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť

zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny

každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené,

alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej

dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA

POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV

ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY

VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ

DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

Prvé vydanie

Marec 2014

SK9036

background image

notebooku Elektronická príručka

3

Obsah

Informácie o tejto príručke .....................................................................................7

Dohody používané v tomto návode ........................................................................8
Ikony ....................................................................................................................................8
Typografické prvky .........................................................................................................8

Bezpečnostné opatrenia .........................................................................................9

Používanie notebooku ..................................................................................................9
Starostlivosť o notebook ..............................................................................................10
Správna likvidácia ...........................................................................................................11

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj notebook ........................................................................................14

Pohľad zhora.....................................................................................................................14
Spodná časť ......................................................................................................................19
Pravá strana ......................................................................................................................21
Ľavá strana ........................................................................................................................23
Pohľad spredu ..................................................................................................................25

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Začíname ......................................................................................................................28

Svoj notebook nabite. ...................................................................................................28
Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel. ................................................................30
Stlačte tlačidlo Start (Štart). ........................................................................................30

Gestá pre dotykovú obrazovku* a dotyková podložka ...............................31

Používanie dotykovej obrazovky* ...........................................................................31
Gestá pre dotykovú podložku ....................................................................................33
Posúvanie indikátora .....................................................................................................33

Používanie klávesnice ..............................................................................................40

Klávesy funkcií .................................................................................................................40
Klávesy funkcií pre aplikácie ASUS ...........................................................................41
Klávesy Windows® 8 .......................................................................................................42
Klávesy na ovládanie multimédií* ............................................................................42
Číslicová klávesnica* ......................................................................................................43

Používanie optickej mechaniky ............................................................................44

background image

4

notebooku Elektronická príručka

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Zapnutie po prvý raz ................................................................................................48
Obrazovka na zablokovanie Windows® 8..........................................................48
Windows® UI ................................................................................................................49
Úvodná obrazovka ....................................................................................................49

Aplikácie Windows® .......................................................................................................49
Prístupové body ..............................................................................................................50

Práca s aplikáciami Windows® ...............................................................................53

Spustenie aplikácií .........................................................................................................53
Prispôsobenie aplikácií .................................................................................................53
Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami ...............................................................56
Lišta Charms bar..............................................................................................................59
Funkcia Snap ....................................................................................................................62

Ďalšie klávesové skratky ..........................................................................................64
Pripojenie do bezdrôtových sietí .........................................................................66

Wi-Fi .....................................................................................................................................66
Bluetooth ..........................................................................................................................68
Režim Lietadlo .................................................................................................................70

Pripojenie do káblových sietí ................................................................................71

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE ....................................71
Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti .........................................................73

Vypnutie prenosného počítača ............................................................................74

Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby ...........................74

Kapitola 4: Aplikácie ASUS

Hlavné aplikácie ASUS .............................................................................................76

Aplikácia Power4Gear Hybrid ....................................................................................76
USB Charger+ ...................................................................................................................80
Ponuka ASUS Instant Key ............................................................................................82
ASUS Console ...................................................................................................................85

background image

notebooku Elektronická príručka

5

Kapitola 5: Automatický test po zapnutí

Automatický test po zapnutí (POST) ..................................................................94

Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov .............94

BIOS ................................................................................................................................94

Accessing BIOS ................................................................................................................94
Nastavenia BIOS-u ..........................................................................................................95

Odstraňovanie problémov .....................................................................................105

Obnovte počítač .............................................................................................................105
Reset počítača ..................................................................................................................106
Rozšírené možnosti ........................................................................................................107

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy ohľadne notebooku ......................................................................110
Časté otázky ohľadne hardvéru ............................................................................111
Časté otázky ohľadne softvéru .............................................................................114

Prílohy

Informácie o DVD-ROM mechanike ........................................................................118
(vo vybraných modeloch) ............................................................................................118
Informácie o Blu-ray ROM mechanike (na vybraných modeloch) ................120
Zhoda interného modemu .........................................................................................120
Prehľad ...............................................................................................................................121
Vyhlásenie o zhode siete .............................................................................................121
Nie hlasové zariadenia ..................................................................................................121
Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC).........123
Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu

rádiovej frekvencii (RF) .................................................................................................124
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ...............................................125
Označenie CE ...................................................................................................................125
Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu ..............126
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ........................................127
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku ....127
Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL.......................................................129
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania ...............................................130

background image

6

notebooku Elektronická príručka

Upozornenia ohľadne TV tunera ...............................................................................130
Oznámenia ohľadne REACH .......................................................................................130
Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ................................130
Prevencia pred stratou sluchu ...................................................................................130
Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) ....131
Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky ............................132
Schválenie podľa CTR 21

(pre notebook so zabudovaným modemom) ......................................................133
Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ................135
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany

životného prostredia ...................................................................................................136
Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov ..............136

background image

notebooku Elektronická príručka

7