วิธีใช้ ASUS ROG G550JK

background image

โน้ตบุ๊ค PC

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

2

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำาซ้ำา ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้

หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น

ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในกา

รสำารองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER

INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ

ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับประกัน

หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน

หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,

ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำาไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อ

มูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหาย

เหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น
การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม,

ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง

หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS;

หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำาเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS

ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำ�กัดของคว�มรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น

คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว

โดยไม่คำานึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS

จะรับผิดชอบเป็นจำานวนเงินของความเสียหายสำาหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)

และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;

หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้

ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง
ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ

ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้
ข้อจำากัดนี้ยังใช้กับผู้จำาหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS,

ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ
ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2)

การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเ

หตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำาไร หรือการที่

ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไ

ปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

ก�รบริก�รและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://support.asus.com

TH9036

ก�รแก้ไขครั้งที่ 1

มีน�คม 2014

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

3

ส�รบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ .................................................................7

ข้อกำาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ ..............................................................8

ไอคอน ...................................................................................8

การใช้ตัวพิมพ์ ..........................................................................8

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................9

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ..........................................................9

การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ........................................................10

การทิ้งอย่างเหมาะสม .................................................................11

บทที่ 1:

ก�รตั้งค่�ฮ�ร์ดแวร

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ...............................................14

มุมมองด้านบน..........................................................................14

ด้านล่าง ..................................................................................19

ด้านขวา ..................................................................................21

ด้านซ้าย ..................................................................................23

ด้านซ้าย ..................................................................................25

บทที่ 2:

ก�รใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน ...................................................................28

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ............................................................28

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล ..........................................................30

กดปุ่ม Start (เริ่ม) .....................................................................30

เจสเจอร์สำาหรับทัชสกรีน และทัชแพด .........................................31

การใช้ทัชสกรีน* .......................................................................31

การใช้ทัชแพด ..........................................................................33

การใช้แป้นพิมพ์ ....................................................................40

ปุ่มฟังก์ชั่น ...............................................................................40

ปุ่มฟังก์ชั่นสำาหรับแอปส์ ASUS ......................................................41

ปุ่ม Windows

®

8 ......................................................................42

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย* .................................................................42

ปุ่มตัวเลข* ...............................................................................43

การใช้ออปติคัลไดรฟ์ .............................................................44

background image

4

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3:

ก�รทำ�ง�นกับ Windows® 8

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก ....................................................48

หน้าจอล็อคของ Windows® 8 ................................................................................48

Windows

®

UI .......................................................................49

หน้าจอเริ่มต้น ...........................................................................49

ไลฟ์ไทล์์ ..................................................................................49

ฮ็อตสป็อต ...............................................................................50

การทำางานกับไลฟ์ไทล์์ ............................................................53

การเรียกใช้แอพพ์ .....................................................................53

การปรับแต่งแอปส์......................................................................53

การเข้าถึงหน้าจอแอปส์ ...............................................................56

Charms bar (ชาร์มบาร์) ............................................................59

คุณสมบัติสแน็ป .....................................................................62

ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ ..............................................................64

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ............................................66

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ....................................................................66

บลูทูธ .....................................................................................68

โหมดเครื่องบิน .........................................................................70

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย .........................................71

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก IP/PPPoE ...................71

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP ...............................73

การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ..............................................74

การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป .............................................74

บทที่ 4:

แอปส์ ASUS

แอพพ์ที่น่าสนใจของ ASUS ......................................................76

Power4Gear Hybrid ................................................................76

เครื่องชาร์จ USB+ .....................................................................80

เมนู ASUS อินสแตนต์คีย์ ............................................................82

ASUS คอนโซล .........................................................................85

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

5

บทที่ 5:

ก�รทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) .....................................94

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา..........................94

BIOS ...................................................................................94

การเข้าถึง BIOS ........................................................................94

การตั้งค่า BIOS .........................................................................95

การแก้ไขปัญหา ....................................................................105

รีเฟรช PC ของคุณ ....................................................................105

รีเซ็ต PC ของคุณ ......................................................................106

ตัวเลือกขั้นสูง ...........................................................................107

คำ�ถ�มที่พบบ่อยๆ (FAQ)

เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ............................110

คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์ ...............................................111

คำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์ ..............................................114

ภ�คผนวก

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น) ........................118

ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น) ..................................120

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน .................................................120

ภาพรวม ..................................................................................121

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย .......................................121

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย ......................................121

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง ..................................................................121

ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้ ....122

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง .................................123

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC ....................124

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องข้อกำาหนด R&TTE (199/5/EC) ........125

เครื่องหมาย CE ........................................................................125

ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC สำาหรับแคนาดา .......................126

แชนเนลการทำางานไร้สายสำาหรับโดเมนต่างๆ ..................................127

background image

6

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำากัดของฝรั่งเศส ........................................127

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL ...............................................129

ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า .........................................130

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV .....................................................130

REACH ...................................................................................130

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation ..............................................130

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ..................................................130

ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก(สำาหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน) .131

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ ..............................132

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ ..........................................................132

การอนุมัติ CTR 21(สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว) ....................133

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR .........................135

ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป ........................................................135

การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

.............................................................................................136

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ .........................................136

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

7

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: ก�รตั้งค่�ฮ�ร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

บทที่ 2: ก�รใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 3: ก�รทำ�ง�นกับ Windows

®

8

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows

®

8 ในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

บทที่ 4: แอปส์ ASUS

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปส์ ASUS ที่ให้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ

Windows

®

8 ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

บทที่ 5: ก�รทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คำ�ถ�มที่พบบ่อยๆ (FAQ)

ส่วนนี้แสดงคำาถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณ

สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบทั่วไปกับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภ�คผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเค

รื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

8

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำ�หนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำาคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำาเสนอดังนี้:

สำ�คัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญที่คุณต้องทำาตาม

เพื่อทำางานให้สมบูรณ์

หม�ยเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ

ที่สามารถช่วยให้ทำางานสมบูรณ์

คำ�เตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม

เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำางานบางอย่าง

และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ไอคอน

ไอคอนด้านล่าง ระบุถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้สำาหรับทำางานหรือกระบวน

การบนโน้ตบุ๊ค PC ให้เสร็จ

ก�รใช้ตัวพิมพ์

ตัวหน� = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง

= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์

= ใช้ทัชสกรีน

= ใช้ทัชแพด

= ใช้แป้นพิมพ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

9

คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุ

ณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C (41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่อง

อยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก จะทำาให้การระบายอากาศ

ลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนห

นึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบาย

ตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน
อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ช

ำารุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้

ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ ที่สามารถลดการไหลเวียนขอ

งอากาศ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำางานที่ไม่สม่ำาเสมอ

หรือไม่มั่นคง

คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ

เรย์ที่สนามบิน (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)

แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก

และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ
ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยว

กับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค

PC ของคุณในเที่ยวบิน

ข้อควรระวังเพื่อคว�มปลอดภัย

ก�รใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

10

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก

(ถ้าทำาได้) ก่อนทำาความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ใช้ฟองน้ำาเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด

ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด

ผสมน้ำาอุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโ

น้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน

หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก

หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว

ฝน หรือความชื้น

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC

สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว

ก�รดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

11

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน

ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่ว

นต่างๆ มาใช้ซ้ำา และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,

อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบ

ของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเ

สียทั่วไปจากภายในบ้าน

ก�รทิ้งอย่�งเหม�ะสม

background image

12

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

13

บทที่ 1: ก�รตั้งค่�ฮ�ร์ดแวร์

background image

14

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ทำ�คว�มรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

มุมมองด้�นบน

หม�ยเหตุ:

ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ

มุมมองด้านบนยังอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับรุ่นของโน้ตบุ๊ค PC

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

15

อ�เรย์ไมโครโฟน

อาเรย์ไมโครโฟน มีคุณสมบัติในการตัดเสียงก้อง

การตัดเสียงรบกวน และฟังก์ชั่นบีมฟอร์มมิ่ง

เพื่อให้ได้ยินและสามารถบันทึกเสียงได้ดีขึ้น

กล้อง

กล้องในตัว ใช้สำาหรับการถ่ายภาพ

หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ตัวแสดงสถ�นะกล้อง

ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำาลังใช้งานกล้องในตัว

หน้�จอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่

าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

แผงหน้�จอสัมผัส*

แผงหน้าจอสัมผัสอนุญาตให้คุณสั่งการโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้เจสเจอร์แบบสัมผัสได

ปุ่ม อินสแตนต์คีย์

ปุ่มพรีเซ็ตนี้ เป็นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น

การกดปุ่มนี้อย่างเร็วจะเป็นการเปิดแอพพ์ ASUS คอนโซล

ในการสร้างพรีเซ็ตใหม่, กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดเมนู ASUS

อินสแตนต์คีย์ จากนั้นกำาหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ

หม�ยเหตุ:

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพรีเซ็ต

ให้ดูส่วน

เมนู ASUS อินสแตนต์คีย์ ในคู่มือฉบับนี้

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอพ

พ์ ASUS คอนโซล, ให้ดูส่วน

ASUS คอนโซล

ในคู่มือฉบับนี้

background image

16

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มเพ�เวอร

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้

คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย
ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณไม่ตอบสนอง

ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4)

วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊คพีซีของคุณปิดเครื่อง

ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบ�งรุ่น)

ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้:

สำาหรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้

หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น) ในคู่มือฉบับน

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน

พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำาลังสบาย นอกจากนี้

แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง

Windows

®

และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หม�ยเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

หรือแต่ละประเทศ.

ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ

ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง

ระบบนี้ยังจำาลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย

หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

เจสเจอร์สำาหรับทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

17

ไฟแสดงสถ�นะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณในปัจจุบัน

ไฟแสดงสถ�นะเพ�เวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

อยู่ในโหมดสลีป

ไฟแสดงสถ�นะก�รช�ร์จแบตเตอรี่สองสี

LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอ

รี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ให้ดูตารางต่อไปนี้สำาหรับรายล

ะเอียด:

สี

สถ�นะ

สีเขียวต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่ง

พลังงาน, กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่า

ง 95% ถึง 100%

สีส้มต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่ง

พลังงาน, กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย

กว่า 95%

สีส้มกะพริบ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอ

รี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้

อยกว่า 10%

ไฟดับ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอ

รี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระ

หว่าง 10% ถึง 100%

background image

18

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ไฟแสดงสถ�นะกิจกรรมของไดรฟ

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกำาลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งอย่

างขึ้นไป เช่น ฮาร์ดดิสก์

Bluetooth / ไฟแสดงสถ�นะระบบไร้ส�ย

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น

เพื่อระบุว่าฟังก์ชั่นบลูทูธหรือไวร์เลส LAN

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดทำางาน

ไฟแสดงสถ�นะ Capital Lock

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชั่นล็อคตัวพิมพ์ให

ญ่เปิดทำางาน การใช้การล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตใ

ห้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิ

มพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

19

ด้�นล่�ง

หม�ยเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำ�เตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำาลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำ�คัญ! ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำาเพาะสำาหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้

แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได

background image

20

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ช่องระบ�ยอ�ก�ศ

ช่องระบายอากาศ

อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำ�คัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ลำ�โพง

ลำาโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC

คุณสมบัติด้านเสียงของโน้ตบุ๊ค PC

นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

21

ด้�นขว�

สล็อตหน่วยคว�มจำ�แฟลช

โน้ตบุ๊ค PC

นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำาในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ

MMC, SD และ SDHC การ์ด

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0)

นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ

USB 2.0 รุ่นเก่า

ออปติคัลไดรฟ์

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่

าง เช่น CD, DVD, ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถ

เขียนซ้ำาได้

ไฟแสดงสถ�นะออปติคัลดิสก์ไดรฟ์

ไฟแสดงสถานะนี้ติดขึ้นเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ข

องออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ถูกกดในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่องอยู่

นอกจากนั้นไฟแสดงสถานะนี้ยังจะติดขึ้นเมื่อออปติคัลดิสก์ไดร

ฟ์กำาลังอ่านข้อมูลจาก หรือกำาลังเขียนข้อมูลไปยังดิสก์อีกด้วย้

background image

22

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ออปติคัลไดรฟ์

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่

าง เช่น CD, DVD, ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถ

เขียนซ้ำาได

รูนำ�ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

ใช้เพื่อนำาถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเ

ล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

คำ�เตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การใช้ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับนี้

สล็อตเพื่อคว�มปลอดภัย Kensington

®

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

อนุญาตให้คุณรักษาโน้

ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของโ

น้ตบุ๊คพีซีที่คอมแพทิเบิลกับ Kensington

®

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

23

ด้�นซ้�ย

พลังง�น (DC) เข้�

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์

จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คำ�เตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน

อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์ และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในข

ณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน

สำ�คัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ

แบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

พอร์ตแจ็คซับวูเฟอร์

พอร์ตแจ็คซับวูเฟอร์ ใช้เพื่อเชื่อมต่อซับวูเฟอร์ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

ไปยังโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

พอร์ต LAN

เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้

เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน

พอร์ต HDMI

พอร์ตนี้ใช้สำาหรับขั้วต่อไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ

(HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP สำาหรับการเล่น HD DVD,

บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ

background image

24

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

มินิดิสเพลย์พอร์ต

ใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับจอแสดงผลภ

ายนอกที่มีดิสเพลย์พอร์ต, VGA, DVI หรือ HDMI

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0)

นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ

USB 2.0 รุ่นเก่า

พอร์ต USB 3.0 พร้อมเครื่องช�ร์จ USB+

พอร์ต USB 3.0 กับไอคอน

มาพร้อมกับคุณสมบัติเครื่องชาร์จ USB+ เครื่องชาร์จ USB+

อนุญาตให้คุณชาร์จอุปกรณ์มือถืออย่างรวดเร็ว

และสามารถใช้ได้แม้ในขณะที่โน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมดสลีป

ไฮเบอร์เนต หรือปิดเครื่องอยู่*

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

พอร์ตแจ็คคอมโบเอ�ต์พุตหูฟัง/อินพุตไมโครโฟน

พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเข้ากับลำาโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง ี้

คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC

ไปยังไมโครโฟนภายนอกได้ด้วย

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

25

ไฟแสดงสถ�นะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณในปัจจุบัน

ด้�นซ้�ย

หม�ยเหตุ: ปุ่มด้านหน้าอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

background image

26

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

27

บทที่ 2:

ก�รใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

28

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มต้นก�รใช้ง�น

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก

หม�ยเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

ช�ร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

A. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V
B. เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

29

สำ�คัญ!
• ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์

ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก

• ในขณะที่ใช้โน้ตบุ๊คพีซีของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์

เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

• ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/เอาต์พุตที่ระบุบนอ

ะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น มีกระแสเอา

ต์พุตที่ระบุหลายระดับตาม SKU ที่วางจำาหน่าย

• ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac
- ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
- กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 4.74A (90W), 6.32A (120W)
-แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc

background image

30

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ยกเพื่อเปิดหน้�จอแสดงผล

กดปุ่ม Start (เริ่ม)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

31

เจสเจอร์สำ�หรับทัชสกรีน และทัชแพด

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้

เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชสกรีน และทัชแพดของคุณ

ก�รใช้ทัชสกรีน*

ปัดขอบซ้�ย

ปัดขอบขว�

ปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอเพื่อสลั

บแอพพ์ที่กำาลังรันอยู่

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิ

ดชาร์ม บาร์

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

background image

32

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้�

ใช้สองนิ้วร่วมกันบนหน้าจอสัมผัส

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจ

อสัมผัส

ปัดขอบบน

สไลด์นิ้ว

• ในหน้าจอเริ่มต้น

ปัดจากขอบบนของหน้าจอเพื่

อดูแถบแอพพ์ ทั้งหมด

ในแอพพ์ที่กำาลังรันอยู่

ให้ปัดขอบบนของหน้าจอเพื่

อดูเมนู

สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง

และสไลด์นิ้วเพื่อแพนหน้าจอไป

ทางซ้ายหรือขวา

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

33

เลื่อนต�มแนวนอน

เลื่อนต�มแนวตั้ง

เลื่อนต�มแนวทแยงมุม

ก�รเคลื่อนย้�ยตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำางานตัวชี้

จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ

ก�รใช้ทัชแพด

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้

เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชแพดของคุณ

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป

ในหน้าจอ เริ่ม, แทปแอปเพื่อเปิดแอป

ในโหมด เดสก์ทอป, ดับเบิลแทปรายการ เพื่อเปิดแอป

ล�กและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ

จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่

ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

35

คลิกซ้�ย

คลิกขว�

ในหน้าจอเริ่ม,

คลิกแอปเพื่อเปิดการทำางาน

ในโหมดเดสก์ทอป

ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่

อเปิดใช้งาน

ในหน้าจอเริ่ม

คลิกแอปเพื่อเลือก

และเปิดแถบการตั้งค่า

นอกจากนั้น คุณยังสามารถก

ดปุ่มนี้เพื่อเปิดแถบ

All Apps (แอปส์ทั้งหมด)

ได้ด้วย

ในโหมดเดสก์ทอป

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

หม�ยเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ

แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด

background image

36

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดขอบบน

ในหน้าจอ เริ่ม, ปัดจากขอบบนเพื่อเปิดแถบ

All apps (แอปส์ทั้งหมด)

ในแอปที่รันอยู่ ปัดจากขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป

ปัดขอบซ้�ย

ปัดขอบขว�

ปัดจากขอบซ้าย

เพื่อสลับแอปส์ที่กำาลังรันอยู่

ปัดจากขอบขวาเพื่อเปิด

Charms bar

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37

เกสเจอร์สองนิ้ว

แทป

หมุน

แทปสองนิ้วบนทัชแพด

เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

ในการหมุนภาพในโปรแกร

มดูภาพถ่ายของ Windows®,

วางสองนิ้วบนทัชแพด จากนั้นหมุ

นนิ้วหนึ่งตามเต็มนาฬิกาหรือทว

นเข็มนาฬิกา ในขณะที่อีกนิ้วหนึ่ง

อยู่กับที่ี่

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้�ย/ขว�)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง สไลด์สองนิ้ว

เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

background image

38

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้�

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัช

แพดี่

ล�กและปล่อย

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้

ใช้นิ้วอื่น เลื่อนทัชแพดลง

เพื่อลากและปล่อยรายการไปยังตตำาแหน่งใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

39

เจสเจอร์ส�มนิ้ว

ปัดขึ้น

ปัดลง

ปัดสามนิ้วขึ้น

เพื่อแสดงแอปพลิเคชั่นที่รันอยู่ทั้งห

มด

ปัดสามนิ้วลง

เพื่อแสดงโหมดเดสก์ทอป

background image

40

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณสามารถทริกเกอร์คำาสั่งต่อไปนี้ได้:

ก�รใช้แป้นพิมพ์

สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป)

เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดก�รบิน)

หม�ยเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode

(โหมดก�รบิน) จะปิดทำางานการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง

หมด.

ลดความสว่างของจอแสดงผล

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล

ปิดหน้าจอแสดงผล

สลับโหมดการแสดงผล

หม�ยเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้

ตบุ๊ค PC ของคุณ

เปิดทำางานหรือปิดทำางานทัชแพด

เปิดหรือปิดลำาโพง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

41

ปุ่มฟังก์ชั่นสำ�หรับแอปส์ ASUS

นอกจากนี้ โน้ตบุ๊ค PC ของคุณยังมาพร้อมกับชุดของปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ

ที่สามารถใช้เพื่อเปิดแอปส์ ASUS

สลับระหว่างแอพพ์ ASUS Splendid Video

Enhancement Technology

เพื่อสลับระหว่างโหมดสีในการแสดงผลเหล่านี้:

Gamma Correction (การแก้ไขแกมม่า),

Vivid Mode (โหมดสดใส), Theater Mode

(โหมดโรงภาพยนตร์), Soft Mode (โหมดซอฟต์),

My Profile (โปรไฟล์ของฉัน) และ Normal

(ปกติ)

เรียกใช้แอพพ์ ASUS Power4Gear Hybrid

ลดระดับเสียงลำาโพงลง

เร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

background image

42

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่ม Windows

®

8

มีปุ่ม Windows

®

พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC

ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:

กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอ

เริ่มอยู่แล้ว, กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปสุดท้ายที่คุณเปิด

กดปุ่มนี้เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย*

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียอนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น

เสียงหรือวิดีโอ ในขณะที่เล่นในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

กด

ผสมกับปุ่มลูกศรบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ ตามที่แสดงด้านล่าง

เล่นหรือ

หยุดชั่วค

ราว

ข้ามไปยังแ

ทร็กก่อนห

น้า หรือกร

อถอยหลัง

ข้ามไปยัง

แทร็กถัดไ

ป หรือกร

อเดินหน้า

หยุด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

43

ปุ่มตัวเลข*

ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้

สำาหรับการป้อนตัวเลข

หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้

กด

เพื่อสลับระหว่างการใ

ช้ปุ่มกดเป็นปุ่มตัวเลข

หรือเป็นปุ่มบังคับทิศท

างตัวช

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

background image

44

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รใช้ออปติคัลไดรฟ์

หม�ยเหตุ: ตำาแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแต

กต่างจากที่แสดง ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ก�รใส่ออปติคัลดิสก์

1. ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำาแผ่นออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดีดถา

ดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออก

มา

2. ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา

สำ�คัญ! ใช้ความระมัดระวังอย่

าสัมผัสถูกเลนส์ออปติคัลไดรฟ์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ

ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์

3. จับดิสก์ที่ขอบ

โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงาย

ขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านใ

นฮับ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

45

4. ผลักฮับพลาสติกของดิสก์

จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของอ

อปติคัลไดรฟ์

5. ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ

เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์

หม�ยเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำาลั

งถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยิ

นเสียงหมุน หรือมีการสั่นสะเทือ

นบ้างในออปติคัลไดรฟ์

รูนำ�แผ่นออกแบบแมนนวล

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์

และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน
ในการนำาถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล

ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู

จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก

คำ�เตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็

กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

background image

46

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

47

บทที่ 3:

ก�รทำ�ง�นกับ

Windows® 8

background image

48

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รเริ่มต้นใช้ง�นในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ

ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำาคุณในการกำาหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่

างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ Windows

®

8 ของคุณ

ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:
1. กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที

จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น

2. จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
3. อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย

I accept the terms for using Windows

(ข้�พเจ้�ยอมรับข้อตกลงก�รใช้ง�นสำ�หรับ Windows)

และคลิกที่ Accept (ยอมรับ)

4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไป

นี้:
• รักษา PC ของคุณให้ปลอดภัย
• ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
• ไร้สาย
• การตั้งค่า
• ลงชื่อเข้าใช้ PC ของคุณ

5. หลังจากที่กำาหนดค่ารายการพื้นฐานแล้ว บทช่วยสอน

Windows® 8

จะปรากฏขึ้น ชมการบรรยาย

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Windows® 8

หน้�จอล็อคของ Windows® 8

หน้าจอล็อคของ Windows® 8 อาจปรากฏขึ้นเมื่อโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows® 8 เพื่อที่จะดำาเนินการต่อไป

ให้แทปที่หน้าจอล็อค หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

49

ไลฟ์ไทล์์

แอปส์เหล่านี้จะอยู่บนหน้าจอเริ่ม

และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

หม�ยเหตุ: แอพพ์บางตัว จำาเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft

ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้

Windows

®

UI

Windows

®

8 มาพร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI)

แบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดระเบียบ

และเรียกใช้แอพพ์ Windows® จากหน้าจอเริ่ม ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้

ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

หน้�จอเริ่มต้น

หน้าจอเริ่มต้น ปรากฏหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำาเร็จ

หน้าจอนี้ช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณจำาเป็นต้

องใช้ไว้ในสถานที่เดียว

ปุ่มซูมเข้า/ออก

background image

50

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ฮ็อตสป็อต

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอ ใช้สำาหรับเปิดโปรแกรม

และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่านี้ สามารถเปิดทำางานโดยใช้ทัชแพด

ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึ้นม�แล้ว

ฮ็อตสป็อตบนหน้�จอเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

51

ฮ็อตสป็อต

ก�รกระทำ�

มุมซ้�ยบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายบน จากนั้นแทป

ธัมบ์เนลของแอปเร็วๆ นี้ เพื่อกลับไปยังแอปที่

รันอยู่นั้น

ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพพ์

ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทั้งหมด

มุมซ้�ยล่�ง

จากหน้าจอแอปที่รันอยู่:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแท

ปธัมบ์เนลของหน้าจอเริ่ม เพื่อกลับไปยังหน้

าจอเริ่ม

หม�ยเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่ม

Windows

บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยั

งหน้าจอเริ่มก็ได้

จากหน้าจอเริ่ม:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทปธั

มบ์เนลของแอปที่รันอยู่ เพื่อกลับไปยังแอปนั้น

background image

52

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ฮ็อตสป็อต

ก�รกระทำ�

ด้�นบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือด้านบน

จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ

ลากและปล่อยแอปไปยังตำาแหน่งใหม่

หม�ยเหตุ: ฟังก์ชั่นฮ็อตสป็ตนี้

ทำางานเฉพาะกับแอปที่กำาลังรันอยู่

หรือเมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติสแ

น็ปเท่านั้น สำาหรับรายละเอียดเพิ่มติม

ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป ภายใต้

การทำางานกับแอป Windows®

มุมขว�บนและล่�ง

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่า

ง เพื่อเปิด Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

53

ก�รทำ�ง�นกับไลฟ์ไทล์์

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด

หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอปส์

ก�รเรียกใช้แอพพ์

ก�รเคลื่อนย้�ยแอปส์

ก�รปรับแต่งแอปส์

คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปส์จากหน้าจอเริ่ม

โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

(ในเครื่องบางรุ่น) แทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณไว้เหนือแอพพ์

จากนั้นคลิกซ้าย หรือแทปหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแอพพ

กด

สองครั้ง จากนั้นใช้ปุ่มลูกศร

เพื่อเรียกดูระหว่างแอปส์ต่างๆ กด

เพื่อเปิดแอป.

(ในเครื่องบางรุ่น) แทปที่แอปค้างไว้ จากนั้น

ลากไปยังตำาแหน่งใหม่

ดับเบิลแทปที่แอป จากนั้นลากและปล่อยไปยังตำาแหน่งใหม่

background image

54

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รปรับขน�ดแอป

ก�รถอดแอปส์

(ในเครื่องบางรุ่น)

1. ปัดสี่เหลี่ยมของแอปลง

เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า

2. แทป

เพื่อลดขนาด หรือ

เพื่อขยายขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

คลิกขวาที่แอป เพื่อเปิดทำางานแถบการตั้งค่าของแอป
จากนั้นแทป

หรือ

(ในเครื่องบางรุ่น)

1. ปัดสี่เหลี่ยมของแอปลง

เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า

2. แทป

เพื่อถอดแอปออก

คลิกขวาที่แอป เพื่อเปิดทำางานแถบการตั้งค่า จากนั้นแทป

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

55

ก�รปิดแอพพ์

(ในเครื่องบางรุ่น) แทปด้านบนของแอปที่รันอยู่ค้างไว้

แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอป

1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่เปิด

อยู่ จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ

2. ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิ

ดแอพพ์

จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด

.

background image

56

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รเข้�ถึงหน้�จอแอปส์

นอกเหนือจากแอปส์ที่ถูกวางไว้บนหน้าจอเริ่มของคุณแล้ว

คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ผ่านหน้าจอแอปส์ ได้ด้วย

แถบเลื่อนแนวนอน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

57

ก�รเปิดหน้�จอแอปส์

เปิดหน้าจอแอปส์โดยใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบ All

Apps (แอปทั้งหมด)

2. แทป

เพื่อแสดงแอปที่ติดตั้งทั้งหมดในโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ปัดจากขอบด้านบน เพื่อเปิดแถบ All Apps (แอปส์ทั้งหมด)

จากหน้าจอเริ่ม, กด

เพื่อเลือกไอคอน

All Apps (แอปส์ทั้งหมด)

จากนั้นกด

background image

58

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รเพิ่มแอปส์ม�กขึ้นบนหน้�จอเริ่ม

คุณสามารถเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มโดยใช้ทัชแพดของคุณ

(ในเครื่องบางรุ่น)

1. ในหน้าจอแอป ปัดแอปลง

เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า

2. แทป

เพื่อเพิ่มแอปที่เลือกลงในหน้าจอเริ่มต้น

1. วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอพพ์ที่คุณต้องการเพิ่มบ

นหน้าจอเริ่มต้น

2. คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำางานการตั้งค่าของแอพพ์

3. แทปที่ไอคอน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

59

ชาร์มบาร

Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

ชาร์มบาร์ เป็นแถบเครื่องมือที่สามารถเปิดขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอข

องคุณได้ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณแชร์แอ

พพลิเคชั่นต่างๆ และให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่า

งๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

60

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รเปิดช�ร์มบ�ร์

หม�ยเหตุ: เมื่อเรียกชาร์มบาร์ออกมา

แรกสุดจะปรากฏเป็นชุดของไอคอนสีขาว

ภาพด้านบนแสดงว่าชาร์มบาร์มีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ถูกเรียกขึ้นมา

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด

หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเพื่อเรียกใช้ชาร์มบาร์์

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิด Charm bars

(ช�ร์มบ�ร์)

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่มุมขวาหรือซ้ายบนของหน้าจอ

กด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

61

Search (ค้นห�)

เครื่องมือนี้ ใช้สำาหรับค้นหาไฟล์ แอพพลิเคชั่น

หรือโปรแกรมต่างๆ ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

Share (แชร์)

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ

ผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออีเมล

Start (เริ่ม)

เครื่องมือนี้สั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น

จากหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้

เพื่อกลับไปยังแอพพ์ที่เปิดอยู่ล่าสุดได้ด้วย

Devices (อุปกรณ์)

เครื่องมือนี้ใช้สำาหรับเข้าถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่นจอแสดงผลภายนอก

หรือเครื่องพิมพ์

Settings (ก�รตั้งค่�)

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า PC

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภ�ยในช�ร์มบ�ร์

background image

62

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

สแน็ปบาร์

คุณสมบัติสแน็ป

คุณสมบัติสแน็ป แสดงสองแอพพ์เคียงข้างกัน

ช่วยให้คุณทำางานหรือสลับไปมาระหว่างแอพพ์ทั้งสองได้

สำ�คัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าความละเอียดหน้าจอของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ 1366 x 768 พิกเซลหรือสูงกว่า

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติสแน็ป

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

63

ก�รใช้ทัชแพด

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด

หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติสแน็ป

1. เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
2. แทปส่วนบนสุดของแอปค้างไว้ แล้วลากไปทางซ้าย

หรือขวาของหน้าจอจนกระทั่งสแนปบาร์ปรากฏ

3. เปิดแอพพ์อื่น

1. เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป

2. กด

3. เปิดแอพพ์อื่น

4. เพื่อที่จะสลับระหว่างแอพพ์ กด

.

1. เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ
3. หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ

ให้ลากแล้วปล่อยแอพพ์ไปที่ด้านซ้ายหรือด้านขวา

ของหน้าจอแสดงผล

4. เปิดแอพพ์อื่น

background image

64

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

\

สลับระหว่างหน้าจอเริ่ม

และแอพพ์ที่รันครั้งสุดท้าย

เปิดเดสก์ทอป

เปิดหน้าต่างคอมพิวเตอร์บนโหมดเดสก์ทอป

เปิดหน้าจอค้นหาไฟล์

เปิดหน้าจอแชร์

เปิดหน้าจอการตั้งค่า

เปิดหน้าจออุปกรณ์

เปิดหน้าจอล็อค

ย่อขนาดหน้าต่าง Internet Explorer

ให้เหลือเล็กที่สุด

ท�งลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ

นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ

คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชั่น

และเคลื่อนที่ใน Windows

®

8 ได้ด้วย

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

65

เปิดแผงหน้าจอที่สอง

เปิดหน้าจอค้นหาแอพพ์

เปิดหน้าต่างรัน

เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย

เปิดหน้าจอการตั้งค่าการค้นหา

เปิดกล่องเมนูของเครื่องมือ Windows

เปิดไอคอนแว่นขยาย

และซูมในหน้าจอของคุณ

ซูมหน้าจอของคุณออก

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

เปิดทำางานฟังก์ชั่นพิมพ์หน้าจอ

background image

66

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

1. เปิดใช้งาน Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

2. แทป

และแทป

3. เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ

Wi-Fi ที่มี

ก�รเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ยไร้ส�ย

ก�รเชื่อมต่อ Wi-Fi

เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอพพลิเคชั่นผ่านไซต์เครือข่ายสั

งคมออนไลน์ โดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดก�รบิน) ปิด

เพื่อเปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

ก�รเปิดทำ�ง�น Wi-Fi

เปิดทำางาน Wi-Fi ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

67

4. แทป Connect (เชื่อมต่อ)

เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย

หม�ยเหตุ: คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi

5. ถ้าคุณต้องการเปิดทำางานการแชร์ระหว่างโน้ตบุ๊ค PC และระบบ

ที่มีคุณสมบัติไร้สายอื่นๆ, แทป Yes , turn on sharing and

connect to devices

(ใช่ เปิดก�รแชร์ และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์).

แทป No, don't turn on sharing or connect to devices

(ไม่ ไม่เปิดก�รแชร์ หรือเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์) ถ้าคุณไม่ต้องก

ารเปิดทำางานฟังก์ชั่นการแชร์

background image

68

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

1. เปิดใช้งาน Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

2. แทป

จากนั้นแทป Change PC Settings

(เปลี่ยนแปลงก�รตั้งค่� PC)

3. ภายใต้ PC Settings (ก�รตั้งค่� PC), เลือก Devices

(อุปกรณ์) จากนั้นแทป Add a Device (เพิ่มอุปกรณ์)

เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

บลูทูธ

ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ

กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดก�รบิน) ปิด

เพื่อเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

ก�รจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

คุณจำาเป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล ในการดำาเนินการ

ใช้ทัชแพดของคุณดังนี้:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

69

4. เลือกอุปกรณ์จากรายการ

เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของคุณ

ถ้าเหมือนกัน แทป Yes (ใช่) เพื่อ

ดำาเนินการจับคู่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์

หม�ยเหตุ: สำาหรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง คุณอาจถูกขอให้

ป้อนรหัสผ่านของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

70

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

โหมดเครื่องบิน

Airplane mode (โหมดก�รบิน) จะปิดทำางานการสื่อสารไร้สาย

ช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC

ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน

ก�รเปิดโหมดก�รบิน

ก�รปิดโหมดก�รบิน

หม�ยเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

หรือ

1. เปิดใช้งาน Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

2. แทป

และแทป

3. เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา เพื่อเปิดโหมดการบิน

กด

.

หรือ

1. เปิดใช้งาน Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

2. แทป

และแทป

3. เลื่อนตัวเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อปิดโหมดการบิน

กด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

71

1. เปิด Desktop (เดสก์ทอป)
2. จากทาสก์บาร์ของ Windows

®

,

คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย

จากนั้นแทป

Open Network and Sharing Center

(เปิดศูนย์เครือข่�ยและก�รแชร์)

3. ในหน้าต่าง ศูนย์เครือข่ายและการแชร์, แทป

Change adapter settings

(เปลี่ยนแปลงก�รตั้งค่�อะแดปเตอร์)

4. คลิกขวาที่ LAN ของคุณ จากนั้นเลือก Properties

(คุณสมบัติ)

ก�รเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ยแบบมีส�ย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย เช่น

เครือข่ายแลน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

โดยใช้พอร์ต LAN ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้ด้วย

หม�ยเหตุ: ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

ของคุณสำาหรับรายละเอียด หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความ

ช่วยเหลือในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในการกำาหนดค่าการตั้งค่าของคุณ ให้ดูกระบวนการต่อไปนี้

สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออยู่ระหว่างพอร์ต LAN

ของโน้ตบุ๊ค PC และเครือข่ายแลน ก่อนที่จะดำาเนินการกระทำาต่างๆ

ก�รกำ�หนดค่�ก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยไดน�มิก

IP/PPPoE

background image

72

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

5. แทป Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น 4 (TCP/IPv4))

จากนั้นแทป Properties (คุณสมบัติ)

6. แทป Obtain an IP address automatically

(รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ) จากนั้นแทป OK

(ตกลง)

7. กลับไปยังหน้าต่าง Network and Sharing

Center (ศูนย์เครือข่�ยและก�รแชร์) จากนั้นแทป

Set up a new connection or network

(ตั้งค่�ก�รเชื่อมต่อหรือเครือข่�ยใหม่

8. เลือก Connect to the Internet

(เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต) จากนั้นแทป

Next (ถัดไป)

9. แทป Broadband (PPPoE) (บรอดแบนด์

(PPPoE))

10. พิมพ์ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน

และชื่อการเชื่อมต่อของคุณ จากนั้นแทป Connect

(เชื่อมต่อ)

11. แทป Close (ปิด) เพื่อเสร็จสิ้นการกำาหนดค่า

12. แทป

บนทาสก์บาร์

จากนั้นแทปการเชื่อมต่อที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

13. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแทป

Connect (เชื่อมต่อ)

เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต

หม�ยเหตุ:

ดำาเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณกำาลังใช้การเชื่อมต่อ PPPoE

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

73

1. ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ภายใต้

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก

IP/PPPoE

2

แทป Use the following IP address

(ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้)

3. พิมพ์ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์

และเกตเวย์เริ่มต้น จากผู้ให้บริการของคุณ

4. ถ้าจำาเป็น คุณสามารถพิมพ์ DNS

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสที่เลือกใช้ และ DNS

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสทางเลือก จากนั้นแทป

OK (ตกลง) ได้ด้วย

ก�รกำ�หนดค่�ก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยสแตติก IP

background image

74

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปโดย

ใช้โหมดเดสก์ทอปได้ ในการดำาเนินการ เปิดเดสก์ทอป

จากนั้นกด

alt + f4

เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง

เลือก Sleep (สลีป) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก

OK (ตกลง)

ก�รปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยการดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ก�รสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้�สู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป,

ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

หรือ

แทป

จาก Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

จากนั้นแทป

> Shut down (ปิดเครื่อง)

เพื่อทำาการปิดเครื่องตามปกติ

จากหน้าจอล็อกอิน, แทป

> Shut

down (ปิดเครื่อง)

นอกจากนี้คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ด้วย

ในการดำาเนินการ เปิดเดสก์ทอป จากนั้นกด

alt + f4

เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง เลือก

Shut Down (ปิดเครื่อง)

จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง,

ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4)

วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

75

บทที่ 4: แอปส์ ASUS

background image

76

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

แอพพ์ที่น่�สนใจของ ASUS

Power4Gear Hybrid

ปรับแต่งสมรรถนะของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณให้ดีที่สุดโดยใช้โหมดการประหยัดพลังงานใน Power4Gear

หม�ยเหตุ: การถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค PC จากอะแดปเตอร์เพาเวอร์

จะเปลี่ยน Power4Gear Hybrid

เป็นโหมดการประหยัดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

ในก�รเรียกใช้ Power4Gear Hybrid

กด

ก�รรันระบบ

ตัวเลือกนี้

อนุญาตให้คุณเปิดทำางานโหมดการประหยัดพลังงานต่อไปนี้ในโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

หม�ยเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น โน้ตบุ๊ค PC ของคุณถูกตั้งค่าเป็นโหมด

สมรรถนะ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

77

โหมดสมรรถนะ

ใช้โหมดนี้ในขณะที่กำาลังทำากิจกรรมที่ต้องใช้ความสามารถเครื่องสูง

เช่น กำาลังเล่นเกม หรือกำาลังนำาเสนองานธุรกิจโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

โหมดก�รประหยัดแบตเตอรี่

โหมดนี้ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณในขณะที่เสียบอยู่กับอะแดปเตอร์เพาเวอร์

หรือในขณะที่ทำางานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

เลือกจากโหมดแผนพลังงานเหล่านี้

ใช้ตัวเลือกเหล่านี้ เพื่อปรับแต่งโห

มดการประหยัดพลังงานของคุณ

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณซ่อนไอ

คอนเดสก์ทอป และเปิดหรือปิดโ

หมดการนำาเสนอ

background image

78

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบระหว่�งสลีป

ตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณเปิดทำางานหรือปิดทำางานระหว่างโหมดสลีปต่อ

ไปนี้:

Instant On (เปิดทันที)
ตามค่าเริ่มต้น โหมดนี้เปิดทำางานในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

โดยอนุญาตให้ระบบกลับไปยังสถานะการทำางานล่าสุดหลังจากที่โน้ตบุ๊ค

PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป

เลื่อนตัวเลื่อนนี้เพื่อสลับระหว่าง Instant On (เปิดทันที)

หรือ Long Standby Time (เวล�สแตนด์บ�ยน�น)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

79

Long Standby Time (เวล�สแตนด์บ�ยน�น)
โหมดนี้ช่วยให้อายุแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอยู่ได้นานขึ้น

วันหรือมากกว่า เมื่อเปิดทำางาน โน้ตบุ๊ค PC

จะกลับไปยังสถานะการทำางานก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็วเพียง 7

วินาที หลังจากที่เข้าสู่โหมดดีพสลีป 4 ชั่วโมง

background image

80

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องช�ร์จ USB+

เครื่องชาร์จ USB+ อนุญาตให้คุณชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ

อย่างรวดเร็วโดยใช้พอร์ตชาร์จ USB 3.0 ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณที่มีไอคอน

คำ�เตือน! ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ร้อนเกินไป ให้ถอดออกทันที

ก�รตั้งค่�ขีดจำ�กัดก�รช�ร์จด่วน

ตามค่าเริ่มต้น โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณสามารถสนับสนุนการชาร์จด่วนผ่านพอร์ต เครื่องชาร์จ

USB+ ในขณะที่อยู่ในโหมดเพาเวอร์อะแดปเตอร์
ด้วยการใช้การตั้งค่า เครื่องชาร์จ USB+,

คุณสามารถตั้งค่าขีดจำากัดการชาร์จด่วน

เพื่อที่คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยใช้พอร์ตเดียวกัน

แม้ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกำาลังรันในโหมดแบตเตอรี่

หม�ยเหตุ: โน้ตบุ๊ค PC

บางรุ่นสนับสนุนการชาร์จด่วนแม้ในขณะที่อยู่ในโหมดสลีป,

ไฮเบอร์เนต หรือปิดเครื่อง ขึ้นอยู่กับ SKU

1. จากทาสก์บาร์บนเดสก์ทอปของคุณ, คลิก

2. คลิกขวาที่ไอคอน

จากนั้นคลิก Settings

(ก�รตั้งค่�)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

81

3. เลื่อนตัวเลื่อนเปอร์เซ็นต์ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

เพื่อตั้งค่า ขีดจำากัดสำาหรับการชาร์จอุปกรณ

หม�ยเหตุ: ขีดจำากัดเริ่มต้นถูกตั้งค่าไว้ที่ 40% แต่คุณสาม

ารถตั้งค่าขีดจำากัดการชาร์จด่วนได้ตั้งแต่ 20% ถึง 99%

4. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกและออก

background image

82

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เมนู ASUS อินสแตนต์คีย์

เมนู ASUS อินสแตนต์คีย์

อนุญาตให้คุณกำาหนดค่าฟังก์ชั่นพรีเซ็ตของปุ่มอินสแตนด์คีย์ของคุณ

ก�รเปิดเมนู ASUS อินสแตนต์คีย์

กดปุ่มอินสแตนต์คีย์ค้างไว้ เพื่อเปิดเมนู ASUS อินสแตนต์คีย์

พรีเซ็ตที่ใช้ได้

คุณสามารถกำาหนดค่าปุ่มอินสแตนต์คีย์เป็นพรีเซ็ตได้

สำาหรับฟังก์ชั่นใดๆ ต่อไปนี้:

พรีเซ็ต

คำ�อธิบ�ย

ตัวปรับระดับเสียง
ปรับระดับเสียงขึ้น/ลง

หรือสั่งให้เครื่องเข้าสู่โหมดปิดเสียง
อินสแตนท์แอพพ
เปิดแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้บ่อยๆ

อินสแตนท์เว็บ
เปิดเว็บไซต์โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว

สเปล็นดิด พรีเซ็ต
เร่งสีพื้นหลังของหน้าจอของคุณ

(ต่อในหน้าถัดไป)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

83

ฟังก์ชั่น

คำ�อธิบ�ย

วิดีโอเมจิก
เปิดวิดีโอเมจิกอย่างรวดเร็ว สำาหรับการเล่น

การแก้ไข การแปลงรูปแบบวิดีโอ

ตัวตั้งเวล�นับถอยหลัง
เปิดตัวตั้งเวลานับถอยหลังอย่างรวดเร็ว

สำาหรับเข้าสู่โหมดสลีป, ปิดเครื่อง หรือไฮเบอร์เนต
ทัชแพดล็อค
ใช้สำาหรับเปิดทำางานหรือปิดทำางานทัชแพด

ตัวเลือกก�รแสดงผลเอ�ต์พุต
อนุญาตให้คุณสลับระหว่างการใช้หน้าจอแสดงผล

ของโน้ตบุ๊ค PC, จอภาพภายนอก

หรือให้จอภาพแสดงภาพเหมือนกัน

ก�รเชื่อมต่อไร้ส�ย
เปิดทำางานหรือปิดทำางานความสามารถในการเชื่อ

มต่อบลูทูลและ Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ค PC

ควบควบมีเดีย
เปิด Windows

®

มีเดียเซ็นเตอร์ และอนุญาตให้คุ

ณเล่นไฟล์มีเดียที่เลือก หรือหยุดชั่วคราวไฟล์มีเดี

ยที่กำาลังเล่นอยู่ในขณะนี้

background image

84

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รสร้�งพรีเซ็ตสำ�หรับอินสแตนต์คีย์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น การกดอินสแตนต์คีย์อย่างเร็วจะเป็นการเปิดแอพพ์ ASUS

คอนโซล ในการสลับไปเป็นพรีเซ็ตอื่น ให้ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้:

แทป*/คลิกที่ลูกศรเหล่านี้

เพื่อดูพรีเซ็ตที่ใช้ได้

หรือ

1. กดปุ่มอินสแตนต์คีย์ค้างไว้ จนกระทั่งเมนู ASUS

อินสแตนต์คีย์ปรากฏขึ้น

2. เลือกพรีเซ็ตที่คุณต้องการ โดยการแทป*/การคลิก

ที่ไอคอนของพรีเซ็ตบนหน้าจอเมนู ASUS

อินสแตนต์คีย์ จากนั้นกำาหนดค่าของการตั้งค่าต่างๆ

ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หรือ

3. แทป*/คลิก Apply (นำ�ไปใช้)

เพื่อบันทึกพรีเซ็ตที่เลือก จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

เพื่อออกจากหน้าต่างเมนู ASUS อินสแตนต์คีย์

4. กดและปล่อยปุ่มอินสแตนต์คีย์อย่างรวดเร็ว

เพื่อใช้พรีเซ็ตที่คุณกำาหนดค่าไว้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

85

ASUS คอนโซล

โน้ตบุ๊ค PC นี้มาพร้อมกับแอพพ์ ASUS คอนโซล

ที่ให้การเข้าถึงด้วยการแทปครั้งเดียวไปยังการตั้งค่าต่างๆ Windows

®

8

และแอพพ์ ASUS ที่ให้มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ก�รเปิด ASUS คอนโซล

แทป*/คลิก

บนหน้าจอ เริ่ม หรือ

บนเดสก์ทอป

หม�ยเหตุ: นอกจากนี้ ASUS คอนโซล ยังเป็นพรีเซ็ตเริ่มต้นของปุ่มอินสแ

ตนต์คีย์ของคุณด้วย

โฮมเพจ ASUS คอนโซล

ปุ่มปิด

ปุ่มย่อเล็กที่สุด

แอปส์ ASUS

background image

86

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Power4Gear

แอพพ์ Power4Gear ภายในแอพพ์ลอนเชอร์ ASUS Console

อนุญาตให้คุณสลับระหว่างตัวเลือกการประหยัดพลังงานสองแบ

บเหล่านี้อย่างรวดเร็ว: Performance (สมรรถนะ) และ Battery

Saving (การประหยัดแบตเตอรี่)

หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power4Gear

ให้ดูส่วน

Power4Gear Hybrid ในคู่มือฉบับนี้

ข้อมูลระบบ

แอปส์นี้แสดงภาพรวมของข้อมูลระบบของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณในแง่ของพื้นที่เก็บข้อมูลและหน่วยความจำา

เลื่อนสวิตช์นี้ไปทางซ้ายหรือขวา

เพื่อปิดหรือเปิดโหมดการประหยั

ดพลังงาน

สถานะการชาร์แบตเตอรี่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

87

ASUS คล�วด์

แทปแอปนี้ เพื่อเปิดหน้าหลัก บริการ ASUS คลาวด์

และเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังแอปต่างๆ เกี่ยวกับคลาวด์ต่อไปนี้:

ASUS Webstorage และไลฟ์อัปเดต

หน้าหลักบริการ ASUS คลาวด์

background image

88

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รสอน

เปิดคู่มือ Windows

®

8 และวิดีโอ ASUS สมาร์ตเจสเตอร์

โดยการแทปที่ไอคอนภายในแอป การสอน

ทัชแพด

แอปส์นี้ใช้สำาหรับเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานทัชแพดของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ เพื่อที่คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เลื่อนสวิตช์นี้ไปทางซ้ายห

รือขวา เพื่อสลับระหว่าง

ปิด และ เปิด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

89

ตัวช่วยสร้�งเสียง

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัดขึ้น

ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์จริงในการใช้งาน

ในการใช้ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. แทป AudioWizard บนแอพพ์ลอนเชอร์ ASUS Console

2. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง,

แทปโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

หม�ยเหตุ: แทป OFF (ปิด)

ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานโหมดเสียงที่คุณจัดเก็บไว้ก่อนหน้า

3. แทป เสร็จ เพื่อบันทึกโหมดเสียงที่เลือก

และออกจากหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง

background image

90

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Splendid

แทป*/คลิปแอพพ์นี้ เพื่อเปิดหน้าต่างเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพวิ

ดีโอ ASUS Splendid และสลับระหว่างโหมดการแสดงผลเหล่า

นี้: Normal (ปกต)ิ, Theater (โรงภาพยนตร์), Vivid (สดใส),

Manual (แมนนวล)
ในการใช้ Splendid:

โหมด

เลื่อนตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรื

อไปทางขวา เพื่อปรับอุณหภู

มิสีด้วยตัวเอง

แทป*/คลิกที่นี่

ถ้าคุณต้องการรีเซ็ตอุ

ณหภูมิสีเป็น 0

หรือ

1. แทป*/คลิก Splendid บนโฮมเพจ ASUS

คอนโซล

2. ในหน้าต่างเทคโนโลยี ASUS Splendid,

แทป*/คลิกโหมดที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

91

ASUS วิดีโอเมจิก

แอพพ์นี้ อนุญาตให้คุณเปิดชุดบลูเรย์ดิสก์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ ด้วยการใช้คุณสมบัตินี้

คุณสามารถเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD, แก้ไขวิดีโอ

และแปลงไฟล์วิดีโอไปเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้

เมนู ASUS อินสแตนต์คีย์

แอพพ์นี้เปิดเมนู ASUS อินสแตนต์คีย์

background image

92

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

93

บทที่ 5:

ก�รทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง

(POST)

background image

94

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์

ซึ่งรันเมือคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ใหม่

ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST

ถูกติดตั้งเป็นส่วนถาวรของสถาปัตยกรรมของโน้ตบุ๊ค PC

ก�รใช้ POST เพื่อเข้�ถึง BIOS

และก�รแก้ไขปัญห�

ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS

หรือรันตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มฟังก์ชั่นของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

BIOS

ระบบอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ

ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการเริ่มต้นระบบในโน้ตบุ๊ค PC
การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่

อไปนี้:

มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการบูต

และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS

คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำาเป็นต้องมีการตั้งค่า

BIOS เพิ่มเติม หรืออัปเดตต่างๆ

คำ�เตือน: การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาดเส

ถียรภาพ หรือบูตล้มเหลวได้ เราแนะนำาให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS

ด้วยความช่วยเหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น

ก�รเข้�ถึง BIOS

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

95

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

→→

: Select Screen

→→

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

1. บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)

ก�รตั้งค่� BIOS

คำ�เตือน: ตำาแหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN

แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN

บูต

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของตัวเลือกการบูต

คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้

ในขณะที่ตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของการบูตของคุณ

background image

96

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

→→

: Select Screen

→→

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

2. กด

และเลือกอุปกรณ์เป็น Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

97

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→→

: Select Screen

→→

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

คว�มปลอดภัย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน้

ตบุ๊ต PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮ

าร์ดดิสก์ไดรฟ์, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O) และระบบเชื่อมต่อ

USB ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอีกด้วย

หม�ยเหตุ:
• ถ้าคุณติดตั้ง User Password (รหัสผ่�นผู้ใช้),

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโ

น้ตบุ๊ค PC ของคุณ

• ถ้าคุณติดตั้ง Administrator Password

(รหัสผ่�นผู้ดูแลระบบ),

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS

background image

98

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup

Administrator Password (ตั้งรหัสผ่�นผู้ดูแลระบบ) หรือ

User Password (รหัสผ่�นผู้ใช้)

2. เลือกแต่ละรายการ และกด

เพื่อเลือกอุปกรณ์

3. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด

ในการล้างรหัสผ่าน:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup

Administrator Password (ตั้งรหัสผ่�นผู้ดูแลระบบ)

หรือ User Password (รหัสผ่�นผู้ใช้)

2. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด
3. ปล่อยฟิลด์ Create New Password (สร้�งรหัสผ่�นใหม่)

ให้ว่างไว้ และกด

4. เลือก Yes (ใช่) ในกล่องการยืนยัน จากนั้นกด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

99

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→→

: Select Screen

→→

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย),

คุณสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O

เพื่อล็อคหรือปลดล็อคฟังก์ชั่นระบบเชื่อมต่อบางอย่างของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณได้

ในการล็อคอินเตอร์เฟซ I/O:

1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface

Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O)

2. เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก

3. เลือก Lock (ล็อค)

background image

100

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→→

: Select Screen

→→

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงระบบเชื่อมต่อ USB

เพื่อล็อคหรือปลดล็อคพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเมนู

I/O Interface Security

(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O) ได้ด้วย

หม�ยเหตุ: การตั้งค่า USB Interface (ระบบเชื่อมต่อ USB) เป็น

Lock (ล็อค) ยังล็อคและซ่อน พอร์ตภ�ยนอก และอุปกรณ์อื่นๆ

ที่มีภายใต้ USB Interface Security (ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยระบบ

เชื่อมต่อ USB)

ในการล็อคอินเตอร์เฟซ USB:

1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O

Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O)

> USB Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ

USB)

2. เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก Lock (ล็อค)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

101

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→→

: Select Screen

→→

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

ตั้งรหัสผ่�นหลัก

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถใช้

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่�นหลัก) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านที่

ใช้สำาหรับเปิดการเข้าถึงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

ในการตั้งรหัสผ่าน HDD:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), คลิก

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่�นหลัก),

พิมพ์รหัสผ่าน และกด

2. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด
3. คลิก Set User Password (ตั้งรหัสผ่�นผู้ใช)้

และทำาขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำา เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้

4. จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า

background image

102

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→→

: Select Screen

→→

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

บันทึก & ออก

ในการเก็บการตั้งค่าการกำาหนค่าต่างๆ ของคุณ, เลือก Save

Changes and Exit (บันทึกก�รเปลี่ยนแปลงและออก)

ก่อนที่จะออกจาก BIOS

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

103

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→→

: Select Screen

→→

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

ก�รอัปเดต BIOS

1. ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน้ตบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์

BIOS ล่าสุดสำาหรับรุ่นของคุณจากเว็บไซต์ ASUS

2. บันทึกสำาเนาของไฟล์ BIOS

ที่ดาวน์โหลดมาไปยังแฟลชดิสก์ไดรฟ์

3. เชื่อมต่อแฟลชดิสก์ไดรฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

4. เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

5. จากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS, คลิก Advanced (ขั้นสูง) >

Start Easy Flash (เริ่มแฟลชแบบง่�ย), จากนั้นกด

background image

104

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[→→]: Switch [→→]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G550
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

6. ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดรฟ์

จากนั้นกด

7. หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก Exit (ออก) > Restore

Defaults (กู้คืนค่�เริ่มต้น) เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

105

1. เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

2. รอให้ Windows

®

โหลดหน้าจอ Choose an

option (เลือกตัวเลือก) จากนั้นแทป

Troubleshoot (ก�รแก้ไขปัญห�)

3. แทป Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ)
4. ในหน้าจอ Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ),

อ่านหัวข้อต่างๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตั

วเลือกนี้ จากนั้นแทป Next (ถัดไป)

5. แทปบัญชีที่คุณต้องการรีเฟรช
6. พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี จากนั้นแทป Continue

(ทำ�ต่อ)

7. แทป Refresh (รีเฟรช)

สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเฟรชระบบของคุณ

ก�รแก้ไขปัญห�

โดยการกด

ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงตัวเลื

อกการแก้ไขปัญหาของ Windows® 8 ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

รีเฟรช PC ของคุณ

รีเซ็ต PC ของคุณ

ตัวเลือกขั้นสูง

รีเฟรช PC ของคุณ

ใช้ Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ) ถ้าคุณต้องการรีเฟรชระ

บบโดยไม่ทำาให้ไฟล์ปัจจุบันและแอปพลิเคชั่นต่างๆ หายไป
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:

background image

106

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

1. เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

2. รอให้ Windows

®

โหลดหน้าจอ Choose an

option (เลือกตัวเลือก) จากนั้นแทป

Troubleshoot (ก�รแก้ไขปัญห�)

3. แทป Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ)
4. ในหน้าจอ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ),

อ่านหัวข้อต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกนี้

จากนั้นแทป Next (ถัดไป)

5. แทปตัวเลือกรีเซ็ตที่คุณต้องการ: Just remove

my files (ลบไฟล์เท่�นั้น) หรือ Fully clean the

drive (ล้�งไดรฟ์อย่�งสมบูรณ์)

6. แทป Reset (รีเซ็ต)

สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบของคุณ

รีเซ็ต PC ของคุณ

สำ�คัญ!

สำารองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะดำาเนินการด้วยตัวเลือกนี้

ใช้ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ) เพื่อกู้คืนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกลับเป็นค่ามาตรฐาน
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

107

1. เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

2. รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose

an option (เลือกตัวเลือก) จากนั้นแทป

Troubleshoot (ก�รแก้ไขปัญห�)

3. แทป Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
4. ในหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง),

เลือกตัวเลือกการแก้ไขปัญหาที่คุณต้องการดำาเนิน

การ

5. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำาเนินการให้สมบูรณ์

1. เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

2. รอให้ Windows

®

โหลดหน้าจอ Choose an

option (เลือกตัวเลือก) จากนั้นแทป

Troubleshoot (ก�รแก้ไขปัญห�)

3. แทป Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)

ก�รใช้ก�รกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ

ภายใต้ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง), คุณสามารถใช้

System Image Recovery (ก�รกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ)

เพื่อกู้คืนการตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้ไฟล์อิมเมจเฉพาะได้
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:

ตัวเลือกขั้นสูง

ใช้ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาเ

พิ่มเติมในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:

background image

108

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

4. ในหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง),

เลือก System Image Recovery

(ก�รกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ)

5. เลือกบัญชีที่คุณต้องการกู้คืนโดยใช้ไฟล์อิมเมจระบ

6. พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี จากนั้นแทป

Continue (ทำ�ต่อ)

7. เลือก Use the latest available system

image (recommended) (ใช้อิมเมจระบบที่

มีล่�สุด (แนะนำ�)), จากนั้นแทป Next (ถัดไป)

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก Select a system

image (เลือกอิมเมจระบบ) ถ้าอิมเมจระบบของคุ

ณอยู่ในอุปกรณ์ภายนอก หรือ DVD ได้ด้วย

8. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำาเนินกระบวนการกู้คืนด้วย

อิมเมจระบบให้สมบูรณ์

หม�ยเหตุ: แนะนำาให้สำารองระบบของคุณเป็นประจำา

เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณหยุดทำางาน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

109

คำ�ถ�มที่พบบ่อยๆ (FAQ)

background image

110

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคที่มีประโยชน์สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด,

คงไว้ซึ่งสมรรถนะระบบที่สูง

และมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกเก็บอย่างปลอดภัย

ด้านล่างนี้คือเทคนิคที่มีประโยชน์บางอย่างที่คุณควรปฏิบัติตาม:

อัพเดต Windows

®

อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแอพพลิเคชั่น

ของคุณมีการตั้งค่าด้านความปลอดภัยล่าสุด

ใช้ ASUS Live Update เพื่ออัพเดตแอพพลิเคชั่น, ไดรเวอร์

และยูทิลิตี้เฉพาะของ ASUS ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดู ASUS

Tutor ที่ติดตั้งในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสำาหรับรายละเอียด

ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ

และอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำาเสมอด้วย

ถ้าไม่จำาเป็นจริงๆ อย่าใช้การบังคับปิดเครื่อง

เพื่อปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำารองข้อมูลของคุณ และกำาหนดจุดเพื่อสร้างข้อมูลสำารองไว้ในไ

ดรฟ์เก็บข้อมูลภายนอกเสมอ

ละเว้นการใช้โน้ตบุ๊ค PC ที่อุณหภูมิสูงสุดขั้ว

ถ้าคุณจะไม่ใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเป็นเวลานาน

(อย่างน้อยหนึ่งเดือน) เราแนะนำาให้คุณนำาแบตเตอรี่ออก

ถ้าแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุ

ณมีรายการต่อไปนี้ก่อนหน้าที่จะรีเซ็ตโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ:
- คีย์ผลิตภัณฑ์สำาหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

และแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่อื่นๆ

- ข้อมูลสำารอง
- ID และรหัสผ่านสำาหรับล็อกอิน
- ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

111

คำ�ถ�มที่พบบ่อยๆ ของฮ�ร์ดแวร์

1. จุดสีดำ� หรือบ�งครั้งเรียกว่�จุดสี

ปร�กฏบนหน้�จอเมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ควรทำ�อย่�งไร?
แม้ว่าโดยปกติจุดสีเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอ

แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับระบบของคุณ

ถ้าเหตุกาณ์นี้ยังดำาเนินต่อไป

และต่อมาภายหลังส่งผลกระทบกับระบบ

ให้ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS ที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. หน้�จอแสดงผลมีสีและคว�มสว่�งที่ไม่สม่ำ�เสมอ

จะแก้ไขได้อย่�งไร?
สีและความสว่างของหน้าจอแสดงผลของคุณอาจได้รับผลกระทบโ

ดยมุมและตำาแหน่งปัจจุบันของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ความสว่างและโทนสีของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ

คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชั่นหรือการตั้งค่าการแสดงผลในระบบปฏิบั

ติการของคุณ เพื่อปรับลักษณะของหน้าจอแสดงผลของคุณ

3. ฉันส�ม�รถทำ�ให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันอยู่น�นที่สุดได้อย่�งไร?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:
• ใช้ Battery Mode (โหมดแบตเตอรี่) ภายใต้ Power4Gear
• ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล
• เปิดทำางานโหมด Battery Saving

(ก�รประหยัดแบตเตอรี่) ภายใต้เปิดทันที

• ถ้าคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ใดๆ,

ให้สลับระบบของคุณไปยัง Airplane mode (โหมดก�รบิน)

• ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้ใช้
• ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่น

ที่ใช้หน่วยความจำาระบบมากเกินไป

background image

112

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

4. LED แสดงสถ�นะแบตเตอรี่ไม่ติดขึ้นม� มีอะไรผิดปกติ?

• ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์

หรือแบตเตอรี่แพคต่ออยู่อย่างถูกต้อง

คุณอาจลองถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์

หรือแบตเตอรี่แพคออก รอหนึ่งนาที

จากนั้นเชื่อมต่อกลับไปยังเต้าเสียบไฟฟ้าและโน้ตบุ๊ค PC

• ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

5. ทำ�ไมทัชแพดไม่ทำ�ง�น?

• กด

เพื่อเปิดทำางานทัชแพดของคุณ

• ตรวจสอบว่า ASUS สมาร์ตเจสเจอร์ ถูกตั้งค่าเพื่อปิดทำางาน

ทัชแพดเมื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ชี้ภายนอกหรือไม่

6. ในขณะที่เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอ

ทำ�ไมไม่ได้ยินเสียงออกจ�กลำ�โพงของโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:
• กด

เพื่อเร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

• ตรวจสอบว่าลำาโพงถูกตั้งค่าเป็นปิดเสียงอยู่หรือไม่
• ตรวจสอบว่าแจ็คหูฟังถูกเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณหรือไม่ และถอดออก

• ปลดล็อคระบบป้องกัน I/O อินเตอร์เฟซใน BIOS

ของระบบของคุณ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

ระบบป้องกัน I/O อินเตอร์เฟซ

ในคู่มือนี้

7. ควรทำ�อย่�งไรถ้�อะแดปเตอร์เพ�เวอร์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันห�ยไป หรือแบตเตอรี่หยุดทำ�ง�น?
ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

113

8. ทำ�ไมยังคงมีเสียงออกม�จ�กลำ�โพงของโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน

แม้ว่�ฉันเชื่อมต่อหูฟังเข้�กับพอร์ตแจ็คที่ถูกต้องแล้ว?

ไปที่ Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound

(ฮ�ร์ดแวร์และเสียง) จากนั้น Audio Manager (ตัวจัดก�รเสียง)

เพื่อกำาหนดค่าการตั้งค่า

9. โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่ส�ม�รถรับก�รกดแป้นที่ถูกต้อง

เนื่องจ�กเคอร์เซอร์ของฉันเคลื่อนที่ตลอดเวล� ควรทำ�อย่�งไร?
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสัมผัสถูกหรือกดบนทัชแพดโดยไม่ได้

ตั้งใจในขณะที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้ คุณสามารถปิดท
ำางานทัชแพดของคุณโดยการกด

ก็ได้

10. ทัชแพดของโน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่ทำ�ง�น ควรทำ�อย่�งไร?

คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

• ตรวจสอบว่า ASUS สมาร์ตเจสเจอร์ ถูกตั้งค่าเป็นปิดทำางาน

ทัชแพดโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชี้ภายนอกไปยังโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณหรือไม่ ถ้าใช่ ให้ปิดทำางานฟังก์ชั่นนี้

• กด

11. แทนที่จะแสดงตัวอักษร ก�รกดปุ่ม “U”, “I” และ “O”

บนแป้นพิมพ์ของฉัน เป็นก�รแสดงตัวเลข จะเปลี่ยนได้อย่�งไร?

กดปุ่ม

หรือ

(ในเครื่องบางรุ่น)

บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อปิดคุณสมบัตินี้

และใช้ปุ่มดังกล่าวสำาหรับการป้อนตัวอักษร

background image

114

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์