ASUS ROG G550JK - การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

background image

ก�รสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้�สู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป,

ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

หรือ

แทป

จาก Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

จากนั้นแทป

> Shut down (ปิดเครื่อง)

เพื่อทำาการปิดเครื่องตามปกติ

จากหน้าจอล็อกอิน, แทป

> Shut

down (ปิดเครื่อง)

นอกจากนี้คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ด้วย

ในการดำาเนินการ เปิดเดสก์ทอป จากนั้นกด

alt + f4

เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง เลือก

Shut Down (ปิดเครื่อง)

จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง,

ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4)

วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

75