ASUS ROG G550JK - การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย 

background image

ก�รประก�ศคว�มเข้�กันได้ของเครือข่�ย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำาหน่ายที่แจ้งให้ทราบ:

“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย

และเครือข่ายที่มี การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน”

ก�รประก�ศคว�มเข้�กันได้ของเครือข่�ย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้:

“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้ว

ย และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี ความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน”

นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อยแถลงเพื่อทำาให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากั

นได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์ทางกา

ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำาให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำาหน่าย

ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”
จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM

มีการออกการอนุมัติโดยสหภาพ ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21

ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำาเป็นต้อง

มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ