ASUS ROG G550JK - การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก 

background image

ASUS นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS

ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย
โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm สำาหรับการเปิดเผ

ยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:
ก�รประก�ศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น
EU REACH SVHC
RoHS ของเก�หลี
กฎหม�ยพลังง�นของสวิส