ASUS ROG G550JK - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

background image

ข้อกำ�หนดด้�นคว�มปลอดภัยท�งไฟฟ้�

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำาหนักมากกว่า 3 กก.

ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F,

3G, 0.75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2

REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคั

บ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำากัดของสารเคมี) ไ

ว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/REACH.htm.