ASUS ROG G550JK - ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

background image

คว�มสอดคล้องของโมเด็มภ�ยใน

โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอ

เมริกา, แคนาดา, เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่า

สอดคล้องกับคำาตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC สำาหรับการเชื่อมต่อเทอร์

มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)

สำาหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง

PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำางาน

ที่สำาเร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา คุณ

ควรติดต่อผู้จำาหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

121