ASUS ROG G550JK - แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำกัดของฝรั่งเศส

background image

แถบคว�มถี่ไร้ส�ยที่ถูกจำ�กัดของฝรั่งเศส

บางพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศส มีแถบความถี่ที่ถูกจำากัดการใช้งาน

พลังงานในอาคารที่ได้รับอนุญาตสูงสุดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ:

10mW สำาหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด

(2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW สำาหรับความถี่ระหว่าง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz

หม�ยเหตุ: แชนเนล 10 ถึง 13 รวมการทำางานในแถบ 2446.6 MHz ถึง 2483.5

MHz

การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี:

ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ การใช้เป็

นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีพลังงานที่อนุญ

าตสูงสุด 100mW ในแถบ 2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริ

เวณที่ดินสาธารณะ
ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำาหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด:

พลังงานสูงสุดที่อนุญาตในอาคารคือ 100mW

พลังงานสูงสุดที่อนุญาตนอกอาคารคือ 10mW

background image

128

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เขตซึ่งใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP

ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes

09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

ข้อกำาหนดนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

ช่วยให้คุณใช้การ์ด LAN ไร้สายในพื้นที่ภายใน

ประเทศฝรั่งเศสได้มากขึ้น สำาหรับข้อมูลล่าสุด

โปรดตรวจสอบกับ ART (www.arcep.fr)

หม�ยเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า

100mW แต่มากกว่า 10mW

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

129