ASUS ROG G550JK - การใช้ตัวพิมพ์

background image

ก�รใช้ตัวพิมพ์

ตัวหน� = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง

= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์

= ใช้ทัชสกรีน

= ใช้ทัชแพด

= ใช้แป้นพิมพ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

9

คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุ

ณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C (41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่อง

อยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก จะทำาให้การระบายอากาศ

ลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนห

นึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบาย

ตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน
อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ช

ำารุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้

ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ ที่สามารถลดการไหลเวียนขอ

งอากาศ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำางานที่ไม่สม่ำาเสมอ

หรือไม่มั่นคง

คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ

เรย์ที่สนามบิน (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)

แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก

และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ
ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยว

กับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค

PC ของคุณในเที่ยวบิน

ข้อควรระวังเพื่อคว�มปลอดภัย

ก�รใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

10

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก

(ถ้าทำาได้) ก่อนทำาความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ใช้ฟองน้ำาเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด

ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด

ผสมน้ำาอุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโ

น้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน

หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก

หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว

ฝน หรือความชื้น

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC

สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว

ก�รดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

11

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน

ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่ว

นต่างๆ มาใช้ซ้ำา และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,

อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบ

ของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเ

สียทั่วไปจากภายในบ้าน

ก�รทิ้งอย่�งเหม�ะสม

background image

12

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

13

บทที่ 1: ก�รตั้งค่�ฮ�ร์ดแวร์

background image

14

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ทำ�คว�มรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

มุมมองด้�นบน

หม�ยเหตุ:

ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ

มุมมองด้านบนยังอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับรุ่นของโน้ตบุ๊ค PC

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

15

อ�เรย์ไมโครโฟน

อาเรย์ไมโครโฟน มีคุณสมบัติในการตัดเสียงก้อง

การตัดเสียงรบกวน และฟังก์ชั่นบีมฟอร์มมิ่ง

เพื่อให้ได้ยินและสามารถบันทึกเสียงได้ดีขึ้น

กล้อง

กล้องในตัว ใช้สำาหรับการถ่ายภาพ

หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ตัวแสดงสถ�นะกล้อง

ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำาลังใช้งานกล้องในตัว

หน้�จอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่

าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

แผงหน้�จอสัมผัส*

แผงหน้าจอสัมผัสอนุญาตให้คุณสั่งการโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้เจสเจอร์แบบสัมผัสได

ปุ่ม อินสแตนต์คีย์

ปุ่มพรีเซ็ตนี้ เป็นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น

การกดปุ่มนี้อย่างเร็วจะเป็นการเปิดแอพพ์ ASUS คอนโซล

ในการสร้างพรีเซ็ตใหม่, กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดเมนู ASUS

อินสแตนต์คีย์ จากนั้นกำาหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ

หม�ยเหตุ:

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพรีเซ็ต

ให้ดูส่วน

เมนู ASUS อินสแตนต์คีย์ ในคู่มือฉบับนี้

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอพ

พ์ ASUS คอนโซล, ให้ดูส่วน

ASUS คอนโซล

ในคู่มือฉบับนี้

background image

16

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มเพ�เวอร

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้

คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย
ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณไม่ตอบสนอง

ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4)

วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊คพีซีของคุณปิดเครื่อง

ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบ�งรุ่น)

ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้:

สำาหรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้

หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น) ในคู่มือฉบับน

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน

พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำาลังสบาย นอกจากนี้

แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง

Windows

®

และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หม�ยเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

หรือแต่ละประเทศ.

ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ

ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง

ระบบนี้ยังจำาลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย

หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

เจสเจอร์สำาหรับทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

17

ไฟแสดงสถ�นะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณในปัจจุบัน

ไฟแสดงสถ�นะเพ�เวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

อยู่ในโหมดสลีป

ไฟแสดงสถ�นะก�รช�ร์จแบตเตอรี่สองสี

LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอ

รี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ให้ดูตารางต่อไปนี้สำาหรับรายล

ะเอียด:

สี

สถ�นะ

สีเขียวต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่ง

พลังงาน, กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่า

ง 95% ถึง 100%

สีส้มต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่ง

พลังงาน, กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย

กว่า 95%

สีส้มกะพริบ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอ

รี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้

อยกว่า 10%

ไฟดับ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอ

รี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระ

หว่าง 10% ถึง 100%

background image

18

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ไฟแสดงสถ�นะกิจกรรมของไดรฟ

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกำาลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งอย่

างขึ้นไป เช่น ฮาร์ดดิสก์

Bluetooth / ไฟแสดงสถ�นะระบบไร้ส�ย

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น

เพื่อระบุว่าฟังก์ชั่นบลูทูธหรือไวร์เลส LAN

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดทำางาน

ไฟแสดงสถ�นะ Capital Lock

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชั่นล็อคตัวพิมพ์ให

ญ่เปิดทำางาน การใช้การล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตใ

ห้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิ

มพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

19

ด้�นล่�ง

หม�ยเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำ�เตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำาลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำ�คัญ! ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำาเพาะสำาหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้

แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได

background image

20

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ช่องระบ�ยอ�ก�ศ

ช่องระบายอากาศ

อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำ�คัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ลำ�โพง

ลำาโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC

คุณสมบัติด้านเสียงของโน้ตบุ๊ค PC

นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

21

ด้�นขว�

สล็อตหน่วยคว�มจำ�แฟลช

โน้ตบุ๊ค PC

นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำาในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ

MMC, SD และ SDHC การ์ด

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0)

นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ

USB 2.0 รุ่นเก่า

ออปติคัลไดรฟ์

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่

าง เช่น CD, DVD, ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถ

เขียนซ้ำาได้

ไฟแสดงสถ�นะออปติคัลดิสก์ไดรฟ์

ไฟแสดงสถานะนี้ติดขึ้นเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ข

องออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ถูกกดในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่องอยู่

นอกจากนั้นไฟแสดงสถานะนี้ยังจะติดขึ้นเมื่อออปติคัลดิสก์ไดร

ฟ์กำาลังอ่านข้อมูลจาก หรือกำาลังเขียนข้อมูลไปยังดิสก์อีกด้วย้

background image

22

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ออปติคัลไดรฟ์

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่

าง เช่น CD, DVD, ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถ

เขียนซ้ำาได

รูนำ�ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

ใช้เพื่อนำาถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเ

ล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

คำ�เตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การใช้ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับนี้

สล็อตเพื่อคว�มปลอดภัย Kensington

®

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

อนุญาตให้คุณรักษาโน้

ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของโ

น้ตบุ๊คพีซีที่คอมแพทิเบิลกับ Kensington

®

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

23

ด้�นซ้�ย

พลังง�น (DC) เข้�

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์

จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คำ�เตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน

อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์ และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในข

ณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน

สำ�คัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ

แบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

พอร์ตแจ็คซับวูเฟอร์

พอร์ตแจ็คซับวูเฟอร์ ใช้เพื่อเชื่อมต่อซับวูเฟอร์ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

ไปยังโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

พอร์ต LAN

เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้

เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน

พอร์ต HDMI

พอร์ตนี้ใช้สำาหรับขั้วต่อไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ

(HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP สำาหรับการเล่น HD DVD,

บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ

background image

24

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

มินิดิสเพลย์พอร์ต

ใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับจอแสดงผลภ

ายนอกที่มีดิสเพลย์พอร์ต, VGA, DVI หรือ HDMI

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0)

นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ

USB 2.0 รุ่นเก่า

พอร์ต USB 3.0 พร้อมเครื่องช�ร์จ USB+

พอร์ต USB 3.0 กับไอคอน

มาพร้อมกับคุณสมบัติเครื่องชาร์จ USB+ เครื่องชาร์จ USB+

อนุญาตให้คุณชาร์จอุปกรณ์มือถืออย่างรวดเร็ว

และสามารถใช้ได้แม้ในขณะที่โน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมดสลีป

ไฮเบอร์เนต หรือปิดเครื่องอยู่*

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

พอร์ตแจ็คคอมโบเอ�ต์พุตหูฟัง/อินพุตไมโครโฟน

พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเข้ากับลำาโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง ี้

คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC

ไปยังไมโครโฟนภายนอกได้ด้วย

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

25

ไฟแสดงสถ�นะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณในปัจจุบัน

ด้�นซ้�ย

หม�ยเหตุ: ปุ่มด้านหน้าอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

background image

26

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

27

บทที่ 2:

ก�รใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

28

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มต้นก�รใช้ง�น

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก

หม�ยเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

ช�ร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

A. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V
B. เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

29

สำ�คัญ!
• ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์

ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก

• ในขณะที่ใช้โน้ตบุ๊คพีซีของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์

เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

• ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/เอาต์พุตที่ระบุบนอ

ะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น มีกระแสเอา

ต์พุตที่ระบุหลายระดับตาม SKU ที่วางจำาหน่าย

• ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac
- ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
- กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 4.74A (90W), 6.32A (120W)
-แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc

background image

30

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ยกเพื่อเปิดหน้�จอแสดงผล

กดปุ่ม Start (เริ่ม)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

31

เจสเจอร์สำ�หรับทัชสกรีน และทัชแพด

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้

เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชสกรีน และทัชแพดของคุณ

ก�รใช้ทัชสกรีน*

ปัดขอบซ้�ย

ปัดขอบขว�

ปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอเพื่อสลั

บแอพพ์ที่กำาลังรันอยู่

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิ

ดชาร์ม บาร์

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

background image

32

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้�

ใช้สองนิ้วร่วมกันบนหน้าจอสัมผัส

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจ

อสัมผัส

ปัดขอบบน

สไลด์นิ้ว

• ในหน้าจอเริ่มต้น

ปัดจากขอบบนของหน้าจอเพื่

อดูแถบแอพพ์ ทั้งหมด

ในแอพพ์ที่กำาลังรันอยู่

ให้ปัดขอบบนของหน้าจอเพื่

อดูเมนู

สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง

และสไลด์นิ้วเพื่อแพนหน้าจอไป

ทางซ้ายหรือขวา

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

33

เลื่อนต�มแนวนอน

เลื่อนต�มแนวตั้ง

เลื่อนต�มแนวทแยงมุม

ก�รเคลื่อนย้�ยตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำางานตัวชี้

จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ

ก�รใช้ทัชแพด

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้

เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชแพดของคุณ

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป

ในหน้าจอ เริ่ม, แทปแอปเพื่อเปิดแอป

ในโหมด เดสก์ทอป, ดับเบิลแทปรายการ เพื่อเปิดแอป

ล�กและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ

จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่

ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

35

คลิกซ้�ย

คลิกขว�

ในหน้าจอเริ่ม,

คลิกแอปเพื่อเปิดการทำางาน

ในโหมดเดสก์ทอป

ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่

อเปิดใช้งาน

ในหน้าจอเริ่ม

คลิกแอปเพื่อเลือก

และเปิดแถบการตั้งค่า

นอกจากนั้น คุณยังสามารถก

ดปุ่มนี้เพื่อเปิดแถบ

All Apps (แอปส์ทั้งหมด)

ได้ด้วย

ในโหมดเดสก์ทอป

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

หม�ยเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ

แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด

background image

36

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดขอบบน

ในหน้าจอ เริ่ม, ปัดจากขอบบนเพื่อเปิดแถบ

All apps (แอปส์ทั้งหมด)

ในแอปที่รันอยู่ ปัดจากขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป

ปัดขอบซ้�ย

ปัดขอบขว�

ปัดจากขอบซ้าย

เพื่อสลับแอปส์ที่กำาลังรันอยู่

ปัดจากขอบขวาเพื่อเปิด

Charms bar

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37

เกสเจอร์สองนิ้ว

แทป

หมุน

แทปสองนิ้วบนทัชแพด

เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

ในการหมุนภาพในโปรแกร

มดูภาพถ่ายของ Windows®,

วางสองนิ้วบนทัชแพด จากนั้นหมุ

นนิ้วหนึ่งตามเต็มนาฬิกาหรือทว

นเข็มนาฬิกา ในขณะที่อีกนิ้วหนึ่ง

อยู่กับที่ี่

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้�ย/ขว�)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง สไลด์สองนิ้ว

เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

background image

38

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้�

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัช

แพดี่

ล�กและปล่อย

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้

ใช้นิ้วอื่น เลื่อนทัชแพดลง

เพื่อลากและปล่อยรายการไปยังตตำาแหน่งใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

39

เจสเจอร์ส�มนิ้ว

ปัดขึ้น

ปัดลง

ปัดสามนิ้วขึ้น

เพื่อแสดงแอปพลิเคชั่นที่รันอยู่ทั้งห

มด

ปัดสามนิ้วลง

เพื่อแสดงโหมดเดสก์ทอป

background image

40

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณสามารถทริกเกอร์คำาสั่งต่อไปนี้ได้:

ก�รใช้แป้นพิมพ์

สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป)

เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดก�รบิน)

หม�ยเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode

(โหมดก�รบิน) จะปิดทำางานการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง

หมด.

ลดความสว่างของจอแสดงผล

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล

ปิดหน้าจอแสดงผล

สลับโหมดการแสดงผล

หม�ยเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้

ตบุ๊ค PC ของคุณ

เปิดทำางานหรือปิดทำางานทัชแพด

เปิดหรือปิดลำาโพง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

41

ปุ่มฟังก์ชั่นสำ�หรับแอปส์ ASUS

นอกจากนี้ โน้ตบุ๊ค PC ของคุณยังมาพร้อมกับชุดของปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ

ที่สามารถใช้เพื่อเปิดแอปส์ ASUS

สลับระหว่างแอพพ์ ASUS Splendid Video

Enhancement Technology

เพื่อสลับระหว่างโหมดสีในการแสดงผลเหล่านี้:

Gamma Correction (การแก้ไขแกมม่า),

Vivid Mode (โหมดสดใส), Theater Mode

(โหมดโรงภาพยนตร์), Soft Mode (โหมดซอฟต์),

My Profile (โปรไฟล์ของฉัน) และ Normal

(ปกติ)

เรียกใช้แอพพ์ ASUS Power4Gear Hybrid

ลดระดับเสียงลำาโพงลง

เร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

background image

42

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่ม Windows

®

8

มีปุ่ม Windows

®

พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC

ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:

กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอ

เริ่มอยู่แล้ว, กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปสุดท้ายที่คุณเปิด

กดปุ่มนี้เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย*

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียอนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น

เสียงหรือวิดีโอ ในขณะที่เล่นในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

กด

ผสมกับปุ่มลูกศรบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ ตามที่แสดงด้านล่าง

เล่นหรือ

หยุดชั่วค

ราว

ข้ามไปยังแ

ทร็กก่อนห

น้า หรือกร

อถอยหลัง

ข้ามไปยัง

แทร็กถัดไ

ป หรือกร

อเดินหน้า

หยุด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

43

ปุ่มตัวเลข*

ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้

สำาหรับการป้อนตัวเลข

หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้

กด

เพื่อสลับระหว่างการใ

ช้ปุ่มกดเป็นปุ่มตัวเลข

หรือเป็นปุ่มบังคับทิศท

างตัวช

* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

background image

44

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รใช้ออปติคัลไดรฟ์

หม�ยเหตุ: ตำาแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแต

กต่างจากที่แสดง ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ก�รใส่ออปติคัลดิสก์

1. ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำาแผ่นออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดีดถา

ดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออก

มา

2. ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา

สำ�คัญ! ใช้ความระมัดระวังอย่

าสัมผัสถูกเลนส์ออปติคัลไดรฟ์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ

ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์

3. จับดิสก์ที่ขอบ

โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงาย

ขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านใ

นฮับ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

45

4. ผลักฮับพลาสติกของดิสก์

จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของอ

อปติคัลไดรฟ์

5. ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ

เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์

หม�ยเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำาลั

งถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยิ

นเสียงหมุน หรือมีการสั่นสะเทือ

นบ้างในออปติคัลไดรฟ์

รูนำ�แผ่นออกแบบแมนนวล

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์

และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน
ในการนำาถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล

ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู

จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก

คำ�เตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็

กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

background image

46

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

47

บทที่ 3:

ก�รทำ�ง�นกับ

Windows® 8

background image

48

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รเริ่มต้นใช้ง�นในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ

ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำาคุณในการกำาหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่

างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ Windows

®

8 ของคุณ

ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:
1. กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที

จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น

2. จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
3. อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย

I accept the terms for using Windows

(ข้�พเจ้�ยอมรับข้อตกลงก�รใช้ง�นสำ�หรับ Windows)

และคลิกที่ Accept (ยอมรับ)

4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไป

นี้:
• รักษา PC ของคุณให้ปลอดภัย
• ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
• ไร้สาย
• การตั้งค่า
• ลงชื่อเข้าใช้ PC ของคุณ

5. หลังจากที่กำาหนดค่ารายการพื้นฐานแล้ว บทช่วยสอน

Windows® 8

จะปรากฏขึ้น ชมการบรรยาย

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Windows® 8

หน้�จอล็อคของ Windows® 8

หน้าจอล็อคของ Windows® 8 อาจปรากฏขึ้นเมื่อโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows® 8 เพื่อที่จะดำาเนินการต่อไป

ให้แทปที่หน้าจอล็อค หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

49

ไลฟ์ไทล์์

แอปส์เหล่านี้จะอยู่บนหน้าจอเริ่ม

และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

หม�ยเหตุ: แอพพ์บางตัว จำาเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft

ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้

Windows

®

UI

Windows

®

8 มาพร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI)

แบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดระเบียบ

และเรียกใช้แอพพ์ Windows® จากหน้าจอเริ่ม ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้

ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

หน้�จอเริ่มต้น

หน้าจอเริ่มต้น ปรากฏหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำาเร็จ

หน้าจอนี้ช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณจำาเป็นต้

องใช้ไว้ในสถานที่เดียว

ปุ่มซูมเข้า/ออก

background image

50

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ฮ็อตสป็อต

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอ ใช้สำาหรับเปิดโปรแกรม

และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่านี้ สามารถเปิดทำางานโดยใช้ทัชแพด

ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึ้นม�แล้ว

ฮ็อตสป็อตบนหน้�จอเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

51

ฮ็อตสป็อต

ก�รกระทำ�

มุมซ้�ยบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายบน จากนั้นแทป

ธัมบ์เนลของแอปเร็วๆ นี้ เพื่อกลับไปยังแอปที่

รันอยู่นั้น

ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพพ์

ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทั้งหมด

มุมซ้�ยล่�ง

จากหน้าจอแอปที่รันอยู่:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแท

ปธัมบ์เนลของหน้าจอเริ่ม เพื่อกลับไปยังหน้

าจอเริ่ม

หม�ยเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่ม

Windows

บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยั

งหน้าจอเริ่มก็ได้

จากหน้าจอเริ่ม:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทปธั

มบ์เนลของแอปที่รันอยู่ เพื่อกลับไปยังแอปนั้น

background image

52

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ฮ็อตสป็อต

ก�รกระทำ�

ด้�นบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือด้านบน

จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ

ลากและปล่อยแอปไปยังตำาแหน่งใหม่

หม�ยเหตุ: ฟังก์ชั่นฮ็อตสป็ตนี้

ทำางานเฉพาะกับแอปที่กำาลังรันอยู่

หรือเมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติสแ

น็ปเท่านั้น สำาหรับรายละเอียดเพิ่มติม

ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป ภายใต้

การทำางานกับแอป Windows®

มุมขว�บนและล่�ง

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่า

ง เพื่อเปิด Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

53

ก�รทำ�ง�นกับไลฟ์ไทล์์

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด

หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอปส์

ก�รเรียกใช้แอพพ์

ก�รเคลื่อนย้�ยแอปส์

ก�รปรับแต่งแอปส์

คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปส์จากหน้าจอเริ่ม

โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

(ในเครื่องบางรุ่น) แทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณไว้เหนือแอพพ์

จากนั้นคลิกซ้าย หรือแทปหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแอพพ

กด

สองครั้ง จากนั้นใช้ปุ่มลูกศร

เพื่อเรียกดูระหว่างแอปส์ต่างๆ กด

เพื่อเปิดแอป.

(ในเครื่องบางรุ่น) แทปที่แอปค้างไว้ จากนั้น

ลากไปยังตำาแหน่งใหม่

ดับเบิลแทปที่แอป จากนั้นลากและปล่อยไปยังตำาแหน่งใหม่

background image

54

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รปรับขน�ดแอป

ก�รถอดแอปส์

(ในเครื่องบางรุ่น)

1. ปัดสี่เหลี่ยมของแอปลง

เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า

2. แทป

เพื่อลดขนาด หรือ

เพื่อขยายขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

คลิกขวาที่แอป เพื่อเปิดทำางานแถบการตั้งค่าของแอป
จากนั้นแทป

หรือ

(ในเครื่องบางรุ่น)

1. ปัดสี่เหลี่ยมของแอปลง

เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า

2. แทป

เพื่อถอดแอปออก

คลิกขวาที่แอป เพื่อเปิดทำางานแถบการตั้งค่า จากนั้นแทป

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

55

ก�รปิดแอพพ์

(ในเครื่องบางรุ่น) แทปด้านบนของแอปที่รันอยู่ค้างไว้

แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอป

1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่เปิด

อยู่ จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ

2. ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิ

ดแอพพ์

จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด

.

background image

56

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รเข้�ถึงหน้�จอแอปส์

นอกเหนือจากแอปส์ที่ถูกวางไว้บนหน้าจอเริ่มของคุณแล้ว

คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ผ่านหน้าจอแอปส์ ได้ด้วย

แถบเลื่อนแนวนอน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

57

ก�รเปิดหน้�จอแอปส์

เปิดหน้าจอแอปส์โดยใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบ All

Apps (แอปทั้งหมด)

2. แทป

เพื่อแสดงแอปที่ติดตั้งทั้งหมดในโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ปัดจากขอบด้านบน เพื่อเปิดแถบ All Apps (แอปส์ทั้งหมด)

จากหน้าจอเริ่ม, กด

เพื่อเลือกไอคอน

All Apps (แอปส์ทั้งหมด)

จากนั้นกด

background image

58

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รเพิ่มแอปส์ม�กขึ้นบนหน้�จอเริ่ม

คุณสามารถเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มโดยใช้ทัชแพดของคุณ

(ในเครื่องบางรุ่น)

1. ในหน้าจอแอป ปัดแอปลง

เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า

2. แทป

เพื่อเพิ่มแอปที่เลือกลงในหน้าจอเริ่มต้น

1. วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอพพ์ที่คุณต้องการเพิ่มบ

นหน้าจอเริ่มต้น

2. คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำางานการตั้งค่าของแอพพ์

3. แทปที่ไอคอน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

59

ชาร์มบาร

Charms bar (ช�ร์มบ�ร์)

ชาร์มบาร์ เป็นแถบเครื่องมือที่สามารถเปิดขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอข

องคุณได้ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณแชร์แอ

พพลิเคชั่นต่างๆ และให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่า

งๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

60

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ก�รเปิดช�ร์มบ�ร์

หม�ยเหตุ: เมื่อเรียกชาร์มบาร์ออกมา

แรกสุดจะปรากฏเป็นชุดของไอคอนสีขาว

ภาพด้านบนแสดงว่าชาร์มบาร์มีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ถูกเรียกขึ้นมา

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด

หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเพื่อเรียกใช้ชาร์มบาร์์

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิด Charm bars

(ช�ร์มบ�ร์)

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่มุมขวาหรือซ้ายบนของหน้าจอ

กด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

61

Search (ค้นห�)

เครื่องมือนี้ ใช้สำาหรับค้นหาไฟล์ แอพพลิเคชั่น

หรือโปรแกรมต่างๆ ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

Share (แชร์)

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ

ผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออีเมล

Start (เริ่ม)

เครื่องมือนี้สั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น

จากหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้

เพื่อกลับไปยังแอพพ์ที่เปิดอยู่ล่าสุดได้ด้วย

Devices (อุปกรณ์)

เครื่องมือนี้ใช้สำาหรับเข้าถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่นจอแสดงผลภายนอก

หรือเครื่องพิมพ์

Settings (ก�รตั้งค่�)

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า PC

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภ�ยในช�ร์มบ�ร์

background image

62

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

สแน็ปบาร์